Kvalitet och miljöpolicy

 

Kvalitet - Att göra rätt från början

 

Bakers eftersträvar att hålla en hög kvalitet vad gäller såväl produkter som processer och kundbemötande.

Genom ett starkt kundfokus, väl dokumenterade processer och hög teknisk kompetens är målsättningen att alltid göra rätt första gången.

Avvikelser analyseras och åtgärdas systematiskt.

Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process 

 

Miljö - Att ta ansvar för miljöpåverkan

 

Koncernen ansvarar för effekterna av beslut och aktiviteter som påverkar vår miljö.

Bakers  miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke. Bakers är medveten om de globala miljöfrågorna och företagets  möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

Baserat på ovanstående ska verksamheter med anknytning till denna policy kännetecknas av följande grundläggande principer:

Bakers

  • bedriver affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv,
  • har ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor,
  • i all verksamhet självklart efterlever gällande lagar och förordningar samt verkar för en positiv utveckling på detta område,
  • strävar efter att minska och förebygga föroreningar i all verksamhet,
  • bedriver ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar, tar tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet.